رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه جامع مدیریت شهری تشریح کرد: نقش موسسات پولی و مالی در اجرای اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار شهرها

 موسسات پولی و مالی نقش مهمی در اجرای اقتصاد مقاومتی در حوزه شهرها دارند و حضور این گونه موسسات در پنجمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداری های سراسر کشور، بسیار تاثیرگذار و مهم است.

 

ادریس مازندرانی رئیس ستاد برگزاری پنجمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری با بیان این مطلب به خبرنگارستاد خبری نمایشگاه گفت: تردیدی نیست که موسسات پولی و مالی نقش بسیار مهمی در توسعه پایدار شهر ها دارند و امسال که از سوی مقام معظم رهبری سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل نام گذاری شده، توسعه پایدار شهر ها و به تبع آن مسوولیت های موسسات پولی و مالی در این باره باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

وی در این باره به اهمیت مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در ایجاد توسعه پایدار شهری و اهداف اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند، مردم مبنای اقتصاد مقاومتی هستند و توسعه درون زا اساس این اقتصاد را تشکیل می دهد. وی افزود: بر این پایه اگر می خواهیم شهروندان را در اقتصاد مشارکت دهیم باید موسساتی از آن ها برای راه اندازی و توسعه بنگاه های بخش خصوصی حمایت کنند تا به تدریج بخش خصوصی توانمند و پایه های اقتصاد مقاومتی مستحکم شود.

مازندرانی سپس به موضوع اقتصاد و شرکت های دانش بنیان و ارتباط آن با اقتصاد مقاومتی پرداخت و با بیان این که شرکت های فناور و دانش بنیان در تمام جهان با حمایت موسسات مالی و پولی رشد کرده اند، گفت: بدون تردید شرکت های دانش بنیان موتور پیش برنده اقتصاد مقاومتی است و با توجه ضعف بنیه مالی کارآفرینان، دانشمندان و به ویژه دانشمندان جوان، بدون حضور و حمایت موسسات مالی و پولی این گونه بنگاه ها نمی توانند شکل بگیرند.

رئیس ستاد برگزاری پنجمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری سپس به مقوله کارآفرینی و ایجاد شغل پایدار و جایگاه آن در اقتصاد مقاومتی پرداخت و با تاکید بر این که افزایش فرصت های شغلی لازمه ایجاد توسعه پایدار است، گفت: روشن است که برای افزایش فرصت های شغلی باید سرمایه گذاری های جدید انجام شود و تعداد بنگاه های فعال افزایش یابد که همین امر نقش، جایگاه و اهمیت موسسات مالی و پولی در اجرای اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار شهری را نشان می دهد.

مازندرانی هم چنین به نمایشگاه جامع مدیریت شهری اشاره کرد و آن را بهترین مکان برای ایجاد تعامل میان موسسات مالی و پولی با نهاد ها و مدیران فعال در عرصه های توسعه و اقتصادشهری دانست. وی گفت: با توجه به این که نمایشگاه جامع مدیریت شهری بیشتر مدیران و نهاد های فعال شهری را گرد هم آورده است، به نظر می رسد این نمایشگاه موقعیتی را فراهم که در آن می توان تعامل مناسبی میان سرمایه پذیران، بخش خصوصی حاضر در اقتصاد شهر ها و راهبردنویسان توسعه پایدارشهری با صاحبان سرمایه و سرمایه گذاران و از جمله موسسات مالی و پولی مانند بانک ها برقرار کرد.

وی در پایان این مصاحبه ضمن دعوت از همه صاحبان سرمایه و به ویژه نهاد های مالی برای حضور هرچه فعال تر در این نمایشگاه ابراز امیدواری کرد که پنجمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری، گام مهمی در اجرای اقتصاد مقاومتی به ویژه در حوزه شهری بردارد.       

     

 

 

 

آوای موفق نمایشگاه وزارت کشور شرکت ساهامی نمایشگاه سازمان توسعه تجارت ایران