بازدید مهمانان ویژه

درمدت زمان برگزاری نمایشگاه، نمایندگان مجلس، مدیران عالی رتبه کشوری، مدیران شهری و شهرداران مختلف و صاحب نظران حوزه مدیریت شهری از این نمایشگاه بازدید بعمل می آورند و بدلیل بازدید این طیف خاص است که این نمایشگاه به یکی از نمایشگاههای تخصصی کشور تبدیل شده است.

 

آوای موفق نمایشگاه وزارت کشور شرکت ساهامی نمایشگاه سازمان توسعه تجارت ایران