حضور شرکتهای خارجی

در نمایشگاههای قبلی شرکتهای خارجی حضور فعالی در این رویداد بصورت غرفه دار و یا بازدید کننده داشتند و همچنین برخی شهرداران شهرهای کشور های همسایه نیز از این نمایشگاه بازدید بعمل آورده و نسبت به خرید از نمایشگاه اقدام میکردند. همچنین برخی از کشورهای همسایه اعلام آمادگی داشتند که این نمایشگاه در کشور آنها برگزار گردد. اهمیت این نمایشگاه بصورتی است که تبدیل به قطب نمایشگاهی مدیریت شهری در منطقه شده است.

 

آوای موفق نمایشگاه وزارت کشور شرکت ساهامی نمایشگاه سازمان توسعه تجارت ایران