ارزیابی عملکرد شهرداران

وزارت کشور از قبل به شهرداران اعلام میکند که در مدت نمایشگاه قرار است در چه زمینه هایی عملکرد آنها ارزیابی شود و شهردارن با برپایی غرفه و ارایه دستاوردهای خود، ضمن آشنایی با عملکرد سایر شهرداریها و ارتباط و تعامل بیشتر با آنان، پس از ارزیابی توسط تیم های نظارتی وزارت کشور، درصورت موفقیت در ارزیابی، در مراسم اختتامیه مورد تشویق و تقدیر قرار گرفته و تندیس های مربوطه را دریافت میدارند.

 

آوای موفق نمایشگاه وزارت کشور شرکت ساهامی نمایشگاه سازمان توسعه تجارت ایران