مشارکت کنندگان

چهارمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداری های سراسر کشور با هدف تبادل تجربیات بین شهرداری ها و آشنائی با آخرین تکنولوژی شرکتهای فعال تولیدی در اسفندماه 1393 برگزار خواهد شد. از این رو مشارکت کنندگان این رویداد مهم به دو بخش تقسیم خواهد شد.

1) شهرداری ها

کشور ایران با دارابودن بیش از 1000 شهرداری یکی از کشورهایی می باشد که امورات مربوط به شهروندان خود را از طریق مدیریت شهری ادراه می نماید. با عنایت به اینکه عملکرد مدیریت شهری شهرداری ها همه ساله در این نمایشگاه از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور بررسی می شود، لذا شهرداران برای بررسی عملکرد خود و مقایسه این عملکرد با سایر شهرداری ها و همچنین تبادل اطلاعات، در این نمایشگاه حضور می یابند.

2) شرکتهای فعال تولیدی

کارخانجات، شرکتها، سازندگان و تولیدکنندگانی که محصولات آنها مرتبط با شرح خدمات شهرداری ها می باشد، برای عرضه مستقیم و بی واسطه محصولات خود، این نمایشگاه را بستر بسیار مناسبی می دانند که می توانند ضمن بازاریابی محصولاتشان، نسبت به ارزیابی فعالیتهای خود با سایر رقبا و همچنین تعامل با آنها اقدام نمایند، لذا یکی دیگر از مشارکت کنندگان فعال در این نمایشگاه، این حوزه از فعالین صنعت می باشند.

آوای موفق نمایشگاه وزارت کشور شرکت ساهامی نمایشگاه سازمان توسعه تجارت ایران