حوزه فعاليت نمایشگاه جامع مدیریت شهری

1) حمل ونقل شهري

2) خدمات شهري

3) مبلمان شهري

4) الکترونيک و IT

5)آموزش و پژوهش شهري

6)ماشين آلات و تجهيزات

7) عمران و توسعه شهري

8) پسماند

9) مديريت بحران

10)فضاي سبز

11) دستاوردهاي شهردار هاي سراسر کشور

آوای موفق نمایشگاه وزارت کشور شرکت ساهامی نمایشگاه سازمان توسعه تجارت ایران